Regional Clinical Center of Miners Health Protection
 17
Registration
Search

Contacts

5D__0766.jpgVagram Vaganovich Agadzhanyan
MD, PhD, professor
Tel: 007(38456) 2-40-00; tel/fax: 007(384-56) 2-40-50
E-mail: info@gnkc.kuzbass.net

Óñòüÿíöåâà1_ 2013 ã.jpgIrina Markovna Ustyantseva
PhD, professor
Tel: 007(38456) 2-38-88, 007(38456) 9-55-13
E-mail: irmaust@mail.ru

Ôîòî Ñàëòûêîâîé Èðèíû Âëàäèìèðîâíû

Saltykova Irina Vladimirovna – exhibition supervisor, head of library.

Tel: 007(384-56)2-39-83

svetl@gkc.kuzbass.net